Pievienotās vērtības nodoklis, veicot neregulāros starptautiskos pasažieru pārvadājumus ar autobusu Polijas teritorijā

Polijas Finanšu ministrijas atbildes uz Latvijas puses nosūtītajiem jautājumiem 2011.gada oktobrī par PVN, veicot neregulāros starptautiskos pasažieru pārvadājumus ar autobusu Polijas teritorijā


Neoficiāls tulkojums


 


1. Kādās valodās ir plānots sniegt informāciju par PVN maksātāja reģistrācijas procedūru, kā arī saņemt reģistrācijas iesniegumus un iesniegt periodiskos pārskatus? Kad būs iespējams izmantot šīs valodas un veikt reģistrāciju un periodisko pārskatu iesniegšanu ar interneta starpniecību? Pašlaik tiek akceptēta tikai poļu valoda, lai gan PVN reģistrācijas procedūra attiecināta arī uz neregulārajiem starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem, ietverot tranzīta operācijas.


 


Īpaša procedūra neregulāru starptautisku pasažieru autopārvadājumu jomā, kuras pamatā ir vienkāršota reģistrācija un preču un pakalpojumu nodokļa aprēķināšana tikai izmantojot elektronisko ceļu ārvalstu subjektiem, kas veic Polijas Republikas teritorijā neregulāros pasažieru autopārvadājumus ar ārvalstī reģistrētajiem transportlīdzekļiem, būs saistoša no 2012. g. 01. janvāra. Tāpēc no šī datuma nodokļu maksātāji varēs iesniegt informāciju par nodomu izmantot šo īpašo nodokļa aprēķināšanas procedūru. Plānots, ka elektroniskās veidlapas būs pieejamas poļu valodā, angļu valodā un vācu valodā. Līdz tam brīdim reģistrācijas procedūra tiek veikta uz vispārīgiem principiem.


Vienlaikus ir jāņem vērā, ka oficiālā valodas Polijā ir poļu valoda, kas nozīmē, ka visi dokumenti un korespondence saistībā ar preču un pakalpojumu nodokļa aprēķināšanu ir jānoformē poļu valodā, izņemot tos, kuriem paredzēta pieejamība svešvalodā.


 


 


2. Kāpēc pašreizējās reģistrācijas procedūras dēļ pārvadātājs spiests atturēties no starptautisko transporta pakalpojumu nodrošināšanas, kad daļa no brauciena ir Polijas teritorijā, ilgāk kā mēnesi, kas ir pašreizējais iesnieguma izskatīšanas periods, un kāpēc naudas sods 500 PLN apmērā tiek piemērots gan tajos gadījumos, kad nav iesniegti reģistrācijas dokumenti, gan arī, kad iesniegums un dokumenti ir iesniegti? Vai ir iespējams situāciju  pārskatīt, nosakot, ka dokuments, kas apliecina iesnieguma iesniegšanas reģistrācijai faktu, ir kā pierādījums un naudas sods netiek piemērots (pārejas perioda nosacījums)?


 


Saskaņā ar no 2011. g. 01. janvāra spēkā esošajiem priekšrakstiem attiecībā uz starptautisku autopārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, kuru pamatā ir neregulārie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem, kas reģistrēti ārpus Polijas teritorijas, un ko veic nodokļu maksātāji, kuru atrašanās vieta vai pastāvīgā darbības veikšanas vieta, vai dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta ir ārpus valsts teritorijas, transportlīdzekļa vadītājam, šo pārvadājumu veikšanas laikā, ir obligāti jābūt līdzi apstiprinājumam vai valsts kases iestādes priekšnieka izsniegtas apstiprinājuma kopijai par šī nodokļu maksātāja spēkā esošo reģistrāciju PVN maksātāju reģistrā (2004. g. 11. marta likuma par preču un pakalpojumu nodokli 96.a. p. Dz.U. 2011. g. Nr. 177, poz. 1054).


Reģistrācijas apstiprinājums transportlīdzekļa vadītājam ir jāuzrada pēc pilnvarotā kontroles iestādes pieprasījuma (2001. g. 06. septembra ceļa transporta 87. p. 1. not. 2. pkt. lit. e) Dz.U. 2007. g. Nr. 125, poz. 874 ar vēl. groz.).


Tāpēc pat šobrīd nav iespējams atzīt vadītājam esošo dokumentu, kas apstiprina reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas faktu, par reģistrāciju apstiprinošo dokumentu, jo tas būtu neatbilstošs ie.m. preču un pakalpojumu nodokļa likuma priekšrakstiem, tāpat kā ie.m. ceļa transporta likuma priekšrakstiem.


Papildus ir jāņem vērā, ka saimnieciskās darbības subjektam ir pienākums iesniegt reģistrācijas pieteikumu ar atbilstošu laika rezervi, lai spētu izpildīt attiecīgo priekšrakstu uzliktās saistības. Priekšraksti šajā jomā ir spēkā jau vismaz 10 mēnešus, tāpēc tas nav tikko ieviests lēmums.


 


3. Kam jāreģistrējas kā PVN maksātājam Polijā gadījumos, kad tūrisma aģentūra organizē neregulāros pārvadājumus caur Poliju uz Eiropu ar autobusu, kas nomāts no transporta uzņēmuma?


 


Saskaņā ar 2004. g. 11. marta likuma par preču un pakalpojumu nodokli 17. p. 1. not. 4. pkt. (Dz.U. 2011. g. Nr. 177, poz. 1054) nodokļu maksātāji ir arī juridiskās personas, organizatoriskās vienības, kurām nav juridiskās personas status, kā arī fiziskās personas, kuras saņem pakalpojumus no nodokļu maksātājiem, kuriem nav saimnieciskās darbības atrašanās vietas vai pastāvīgās saimnieciskās darbības veikšanas vietas valsts teritorijā. Saskaņā ar tā paša panta 2. not. st.c. 1. not. 4. pkt. minētajā gadījumā pakalpojuma sniedzējs neaprēķina pienācīgo nodokli, līdz ar to viņam nav pienākumā reģistrēties kā spēkā esošajam PVN maksātājam. Tāpat Finanšu ministra 2004. g. 06. aprīļa rīkojuma prasības par nodokļu maksātāju noteikšanu, kuriem nav pienākuma iesniegt reģistrācijas pieteikumu (Dz.U. Nr. 58, poz. 558 ar vēl. groz.), apstiprina, ka pienākuma iesniegt reģistrācijas pieteikumu nav nodokļu maksātājam, kuram nav valsts teritorijā saimnieciskās darbības atrašanās vietas, pastāvīgās saimnieciskās darbības veikšanas vietas, no kuras veic saimnieciskos darījumus, pastāvīgās dzīvesvietas vai parastās uzturēšanās vietas, ja sniedz valsts teritorijā tikai pakalpojumus, attiecībā uz kuriem nodokļu maksātāji, kas aprēķina preču un pakalpojumu nodokli, ir nodokļu maksātāji, par kuriem ir runa 2004. g. 11. marta likuma par preču un pakalpojumu nodokli 17. p. 1. not. 4. pkt. (ie.m. rīkojuma 1. § 1. pkt. lit. j).


Ņemot vērā iepriekšminēto, pārvadātājam no Eiropas Savienības dalībvalsts, izņemot Poliju, kurš sniedz starptautisko autopārvadājumu pakalpojumus, kuru pamata ir neregulārie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem, kas reģistrēti Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā, izņemot Polijas teritoriju, nodokļu maksātāja, kuram ir saimnieciskās darbības atrašanās vieta vai pastāvīgā saimnieciskās darbības veikšanas vieta Polijas teritorijā labā (piem., ceļojumu biroja labā), nav pienākuma reģistrēties. Šādā situācijā transportlīdzekļa vadītājam, veicot neregulāros pārvadājumus Polijas teritorijā, ir jābūt dokumentiem, kas norāda, ka attiecīgs pasažieru pārvadājuma pakalpojums tiek sniegts nodokļa maksātāja labā, kurš aprēķina par šo pakalpojumu pienākošos preču un pakalpojumu nodokli (piem., ar ceļojumu biroja, kas reģistrēts kā preču un pakalpojumu nodokļa maksātājs Polijā, noslēgtā līguma kopijai).


 


4. Kāda ir procedūra, lai atgūtu PVN nodokli Polijā? Vai ir taisnība, ka obligāti jāatver bankas konts Polijā un jāalgo grāmatvedi? Ja atbilde ir apstiprinoša, tad kāda ir procedūra nerezidentiem atvērt bankas kontu Polijā un kur oriģināldokumenti jāglabā?


 


Preču un pakalpojumu nodokļa atskaitījumu un atmaksas jautājumus regulē 2004. g. 11. marta likuma par preču un pakalpojumu nodokli 86. 88.a. noteikumi. Gadījumā, ja aprēķinātā nodokļa summa, par kuru ir runa 86. p. 2. not., pārskata periodā pārsniedz pienākošos nodokļa summu, nodokļu maksātājs ir tiesīgs samazināt par šo starpību pienākošos nodokļa summu par nākošo periodu vai saņemt starpības atmaksu bankas kontā (ie.m. likuma par preču un pakalpojumu nodokļa 87. p.). Nodokļa starpības atmaksa notiek, parasti 60 dienu laikā pēc nodokļa maksātāja aprēķina iesniegšanas dienas nodokļa maksātāja bankas kontā bankā, kuras atrašanās vieta ir valsts (Polijas) teritorijā, vai nodokļu maksātāja kontā kooperatīvajā krājaizdevu kasē, kuras dalībnieks tas ir, kas norādīts identifikācijas iesniegumā.


Priekšraksti preču un pakalpojumu nodokļa jomā neparedz obligātu grāmatvedības darbu nodokļu maksātājiem, kuriem ir atrašanās vieta vai pastāvīgā darbības veikšanas vieta vai dzīvesvieta vai uzturēšanās vieta ārpus valsts teritorijas.


Dokumentu oriģināli ir jāuzglabā atrašanās vietā vai dzīvesvietā, kas norādīta reģistrācijas pieteikumā preču un pakalpojumu nodokļa jomā.                           


 


5. Vai var iekļaut periodiskajā PVN pārskatā samaksāto nodokli par degvielas iegādi Polijā ar noteikumu, ka kompānija ir reģistrēta Polijas PVN reģistrā kā nerezidents, bez bankas konta Polijas bankās un bez līguma ar kādu grāmatvedības uzņēmumu Polijā?


 


Preču un pakalpojumu nodokļa deklarācijā PVN nodokļa maksātājs aprēķina pienākošos nodokli un sadala aprēķināto nodokli, uzrādot sakarā ar preču un pakalpojumu iegādi aprēķināto nodokli, turklāt nodokļu maksātājam nepienākas nodokļa atmaksa attiecībā uz tām nodokļu summām, par kurām, saskaņā ar likuma priekšrakstiem vai uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem, nepienākas nodokļu maksātājiem, par kuriem ir runa 15. p., tiesības uz summas samazināšanu vai pienākošos nodokļa starpības atmaksu (nav tiesību uz atskaitījumiem sask. ar likuma pa preču un pakalpojumu nodokli 88. un 88.a. p.).


Tomēr nodokļa atmaksa tiek veikta tikai bankas kontā, kas minēts 4. atbildē.


 


© Valsts SIA "Autotransporta direkcija", 2012