CMR pavadzīmes aizpildīšanas nosacījumi pārvadājumiem uz Krieviju

Latvijas Krievijas Kopējās komisijas par starptautiskajiem autopārvadājumiem laikā, kura norisinājās Rīgā no 25.-26.10.2012, puses vienojās par CMR pavadzīmes aizpildīšanas kārtību, gadījumos kad krava tiek iekrauta muitas noliktavā vai ostā un pārvadājumam izmanto Krievijas atļauju divpusējiem un tranzīta pārvadājumiem.  


 


Kārtība nosaka, ka gadījumos, kad krava tiek iekrauta muitas noliktavā vai ostā, aizpildot CMR pavadzīmi, ekspeditoram ailē īpaši saskaņoti noteikumi un ailē ierašanās iekraušanai/aizbraukšana jāiekļauj informācija:
  • Zīmogs (ekspeditora nosaukums, un adrese);


  • Telefona vai faksa numurs;


  • Ekspeditora pārstāvja uzvārds un paraksts.

Pielikumā atrodams aizpildīts CMR pavadzīmes paraugs, kurā ekspeditors ir kravas nosūtītājs.


 


 


Izraksts no 26.10.2012 parakstītā Latvijas Krievijas Kopējas komisijas protokola par CMR pavadzīmes aizpildīšanas kārtību:


 


Российская делегация в целях исключения проблем при проверке сотрудниками контролирующих органов  соответствия  разрешения виду выполняемой перевозки предложила согласовать следующие требования по заполнению международной транспортной накладной CMR:
  • все записи, оттиски печатей и штампов в накладной должны быть четкими и хорошо читаться;


  • в графе «подпись и штамп отправителя» накладной CMR обязательно наличие оттиска штампа, который должен содержать необходимые реквизиты (наименование отправителя, его адрес). В той же графе указывается номер телефона или факса, фамилия и подпись ответственного представителя отправителя. Указанная информация должна быть представлена в разборчивом виде;


  • информация в  графе «подпись и штамп отправителя» должна совпадать с  данными, указанными, соответственно, в графе «отправитель (наименование, адрес, страна)» накладной CMR;


  • в случае отправки груза по поручению грузовладельца с территории Латвии реквизиты, указанные в графе «отправитель (наименование, адрес, страна)» накладной CMR должны совпадать с данными, указанными в графе «подпись и штамп отправителя» накладной CMR;


  • если информация в  графе «подпись и штамп отправителя» не совпадает с данными, указанными в графе «отправитель (наименование, адрес, страна)» накладной CMR, то в графе «особые согласованные условия» накладной CMR делается запись и заверяется штампом (аналогичным графе «подпись и штамп отправителя»)  о том, что отправка этого груза с территории Латвии с грузовладельцем согласована и указываются полные его реквизиты и ответственное лицо, которое может подтвердить данное решение.


© Valsts SIA "Autotransporta direkcija", 2012

Papildu informācija: