Atkritumu pārvadājumi Polijā (papildināts 02.03.2020)

Balstoties uz Polijas Republikas 2012. gada 14. decembra likumu “Par atkritumu apsaimniekošanu”, pirms atkritumu divpusējo, tranzīta vai trešo valstu pārvadājumu uzsākšanas Polijā, uzņēmējiem, tai skaitā ārvalstīs reģistrētiem uzņēmumiem, jāreģistrējas Polijas “Produktu, iepakojumu un atkritumu apsaimniekotāju reģistrā” (BDO).

Polijas kompetentā iestāde, kurai jāiesniedz reģistrācijas pieteikums BDO reģistrā, un pieteikuma forma (elektroniskā formā vai rakstiskā formā) ir atkarīga no tā, vai ārvalstīs reģistrētajam uzņēmumam ir izveidota filiāle Polijas Republikā:

1) ja uzņēmumam ir nodibināta filiāle Polijas teritorijā, saskaņā ar likumā izvirzītajām prasībām, uzņēmuma filiālē jāieceļ atbildīgā persona, kas pārstāv ārvalstu uzņēmumu Polijā. Atbildīgā persona, uzņēmuma vārdā, Varšavas pilsētas Maršalu birojā Województwa Mazowieckiego iesniedz BDO reģistrācijas pieteikumu;

2) ja ārvalstu uzņēmums nav nodibinājis filiāli Polijā, BDO reģistrācijas pieteikumu rakstveidā iesniedz Varšavas Maršalu birojā Województwa Mazowieckiego. Rakstveida iesniegums jāizveido, izmantojot tīmekļa vietni www.bdo.mos.gov.pl, jāizdrukā un uzņēmuma atbildīgajai personai tas jāparaksta.

Reģistrācijas pieteikumā jāiekļauj sekojoša informācija:

1) vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, kā arī dzīvesvietas vai juridiskā adrese. Ja uzņēmumā iecelta atbildīgā persona, jānorāda arī pasta indekss, pilsēta, adrese, valsts, telefona un faksa numurs, e-pasts un kontaktpersonas dati;

2) nodokļu maksātāja numurs, ja tāds ir pieejams;

3) personu (kas pilnvarota pārstāvēt uzņēmumu) vārds, uzvārds un e-pasts;

4) personas, kas aizpilda BDO iesnieguma formu, vārds un uzvārds;

5) informācija par darbības sfēru (atkritumu pārvadāšana).

Rakstveidā iesniegtajam pieteikumam pievieno sekojošus dokumentus:

a) apliecināta dokumenta kopija par reģistrācijas nodevas samaksu, ja uz uzņēmumu attiecināms šāda veida maksājums (atkritumu pārvadāšanas sektorā šāda maksājums nav jāveic);

b) uzņēmumam izvirzīto prasību atbilstības apliecinājums, kas nepieciešams, lai uzņēmums tiktu ierakstīts reģistrā, kā arī apliecinājums, ka pieteikumā norādītie dati ir patiesi. Nepatiesu datu iesniegšanas gadījumā, iesniedzējam draud kriminālatbildība.  Personai, kas iesniedz paziņojumu, ir pienākums tajā iekļaut sekojošu apliecinājumu: "Es apzinos kriminālatbildību, kas iestājas nepatiesa paziņojuma iesniegšanas gadījumā" (I am aware of criminal liability for submitting a false statement).

Reģistrēšanās atkritumu apkalpošanas sfērā, ir bezmaksas pakalpojums.

 

Kontaktinformācija:

Maršalu birojs Województwa Mazowieckiego, Varšavā

https://www.mazovia.pl/en/the-office-of-the-marshal-/general-information/ 

Jagiellońska 26 iela, 03-719 Varšava

tel.: (+48) 22 59 79 100

fakss: (+48) 22 59 79 290

e-pasts: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Departaments, kas atbild par BDO reģistrāciju:

Vides nodevu departaments:

https://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/departamenty/wykaz-departamentow/art,11,departament-oplat-srodowiskowych.html

tel.: (22) 5979-200, (22) 5979-104,

fakss: (22) 5979-629,

e-pasts: oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl

 

Papildus 2018. gada 24. janvārī, stājas spēkā Polijas Republikas Apkārtējās Vides ministrijas rīkojums “par prasībām atkritumu pārvadāšanai” no 2016. gada 7. oktobra.

Rīkojumā aprakstītas vispārējās atkritumu pārvadājumu prasības, norādot, ka atkritumu pārvadājumi veicami atbilstoši prasībām, kas izvirzītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem”.

Aizliegti kombinētie bīstamo un nebīstamo atkritumu pārvadājumi, ja nav veikti pasākumi kravas satura savstarpējā kontakta novēršanai.

Transportēšanas laikā savstarpēji nedrīkst sajaukt dažādus atkritumu veidus. Veicot atkritumu pārvadājumus, nedrīkst notikt kravas noplūde, kā arī smaku izplatīšanās.

Ja kravas saturs, reaģējot ar apkārtējo atmosfēru, var negatīvi ietekmēt vidi, cilvēku dzīvības un veselību, tas jāizolē.

Mainot pārvadājamo atkritumu veidu, jānodrošina, lai transportlīdzeklis vai pārvadājuma līdzeklis, tiktu attīrīts no iepriekšējās atkritumu partijas satura, jo atkritumiem sajaucoties, tie var radīt apdraudējumu cilvēku dzīvībām, veselībai, kā arī apkārtējai videi.

Transportlīdzekļi, kas veic atkritumu pārvadājumus, jāapzīmē ar baltu, 400 mm garu un 300 mm augstu, zīmi ar uzrakstu "ODPADY", melnā krāsā. Uzraksta minimālais augstums 100 mm, līniju minimālais platums - 15 mm.

Veicot atkritumu pārrobežu pārvadājumus, "ODPADY" marķējuma vietā atļauts izmantot transportlīdzekli, kas apzīmēts ar baltu, 400 mm garu un 300 mm augstu, zīmi ar "A" burtu melnā krāsā. Burta minimālais augstums 200 mm un minimālais līniju platums 20 mm. Apzīmējumu novieto redzamā vietā transportlīdzekļa priekšpusē.

Sīkāku informāciju par atkritumu pārrobežu sūtījumiem var iegūt Valsts vides dienestā.