Atkritumu pārvadājumi Polijā

2018. gada 24. janvārī, stājas spēkā Polijas Republikas Apkārtējās Vides ministrijas rīkojums “par prasībām atkritumu pārvadāšanai” no 2016. gada 7. oktobra.

Rīkojumā aprakstītas vispārējās atkritumu pārvadājumu prasības, norādot, ka atkritumu pārvadājumi veicami atbilstoši prasībām, kas izvirzītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem”.

Aizliegti kombinētie bīstamo un nebīstamo atkritumu pārvadājumi, ja nav veikti pasākumi kravas satura savstarpējā kontakta novēršanai.

Transportēšanas laikā savstarpēji nedrīkst sajaukt dažādus atkritumu veidus. Veicot atkritumu pārvadājumus, nedrīkst notikt kravas noplūde, kā arī smaku izplatīšanās.

Ja kravas saturs, reaģējot ar apkārtējo atmosfēru, var negatīvi ietekmēt vidi, cilvēku dzīvības un veselību, tas jāizolē.

Mainot pārvadājamo atkritumu veidu, jānodrošina, lai transportlīdzeklis vai pārvadājuma līdzeklis, tiktu attīrīts no iepriekšējās atkritumu partijas satura, jo atkritumiem sajaucoties, tie var radīt apdraudējumu cilvēku dzīvībām, veselībai, kā arī apkārtējai videi.

Transportlīdzekļi, kas veic atkritumu pārvadājumus, jāapzīmē ar baltu, 400 mm garu un 300 mm augstu, zīmi ar uzrakstu "ODPADY", melnā krāsā.  Uzraksta minimālais augstums 100 mm, līniju minimālais platums - 15 mm.

Veicot atkritumu pārrobežu pārvadājumus, "ODPADY" marķējuma vietā atļauts izmantot transportlīdzekli, kas apzīmēts ar baltu, 400 mm garu un 300 mm augstu, zīmi ar "A" burtu melnā krāsā. Burta minimālais augstums 200 mm un minimālais līniju platums 20 mm. Apzīmējumu novieto redzamā vietā transportlīdzekļa priekšpusē.

Papildu informāciju par atkritumu pārrobežu sūtījumiem var iegūt Valsts vides dienesta mājaslapā.