latviski in english po russki
Komercpārvadājumu licencēšana

Licences komercpārvadājumu veikšanai ar autotransporta līdzekļiem tiek izsniegtas pamatojoties uz EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (EK) Nr.1071/2009 ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem un atceļ Padomes Direktīvu 96/26 (turpmāk-Regula), Autopārvadājumu likuma un Ministru Kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumiem Nr.121 "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz autopārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus" prasībām.

         

       Licenci izsniedz šādu veidu autotransporta komercpārvadājumiem:

•             pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Latvijas teritorijā;

•             starptautiskajiem pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem;

•             kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem Latvijas teritorijā;

•             starptautiskajiem kravas komercpārvadājumiem ar kravas automobiļiem.

 

                  

LICENCES SAŅEMŠANAS PAMATPRASĪBU IZVILKUMI.

 

Pārvadātājs var saņemt licenci, ja pārvadātājam ir:

 

PĀRVADĀJUMU VADĪTĀJS

(Regulas 4.pants)

 

•             pārvadājumu vadītājs - persona, kura faktiski un pastāvīgi vada uzņēmuma pārvadājuma operācijas un kurai ir izsniegts Latvijā vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs atzīts profesionālās kompetences sertifikāts;

•             pārvadājumu vadītājam jābūt faktiski saistītam ar uzņēmumu, piemēram, jābūt tā nodarbinātai personai, direktoram, īpašniekam vai akcionāram vai arī jāpārvalda šis uzņēmums, vai arī, ja uzņēmums ir fiziska persona (individuālais komersants), viņam ir jābūt šai personai; un

•             jābūt Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam.

 

 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEIKŠANAS VIETAS NOSACĪJUMI

(Regulas 5.pants)

•             juridiska adrese ar telpām, kurās uzņēmums glabā svarīgākos uzņēmējdarbības dokumentus, jo īpaši visus grāmatvedības dokumentus, personālvadības dokumentus, darba un atpūtas laika uzskaites dokumentus un visus citus dokumentus, kuriem jābūt kompetentajai iestādei pieejamiem, lai pārbaudītu atbilstību Regulas nosacījumiem.

•             pēc licences piešķiršanas pārvadātājam jābūt vienam vai vairākiem transportlīdzekļiem, kas ir pilnīgā uzņēmuma īpašumā vai rīcībā, piemēram, izmantojot nomas-izpirkuma vai nomas vai līzinga līgumu, un kuri ir reģistrēti vai kā savādāk piedalās satiksmē.

 

•             efektīvas un pastāvīgas darbības ar nepieciešamo administratīvo nodrošinājumu attiecībā uz transportlīdzekļiem dalībvalsts saimnieciskās darbības centrā, turklāt izmantojot piemērotas tehniskās ierīces un aprīkojumu.

 

LABAS REPUTĀCIJAS PRASĪBAS NOSACĪJUMI

( Regulas 6.pants)

•             pārvadājumu vadītājs vai transporta uzņēmums nav tikuši notiesāti vai tiem nav piemērotas sankcijas par jebkādiem smagiem spēkā esošo normatīvo aktu pārkāpumiem šādās jomās:

•             komerctiesības;

•             maksātnespējas tiesības;

•             samaksu un nodarbināšanas nosacījumi profesijā;

•             ceļu satiksmē;

•             profesionālā atbildība;

•             cilvēku vai narkotiku tirdzniecība;

•             Pārvadājumu vadītājs vai transporta uzņēmums vienā vai vairākās dalībvalstīs nav bijis notiesāts par smagu kriminālnoziegumu vai sodīts par Kopienas tiesību aktu smagiem pārkāpumiem, kas jo īpaši attiecas uz:

•             transportlīdzekļa vadīšanas laika un transportlīdzekļa vadītāja, darba un atpūtas laika kontrolierīču uzstādīšanu un izmantošanu;

•             starptautiskajā satiksmē izmantojamo komerciālo transportlīdzekļu maksimālajām masas un gabarītu normām;

•             transportlīdzekļa vadītāja sākotnējo kvalifikāciju un turpmāko apmācību;

•             komerciālo transportlīdzekļu tehnisko pārbaudi uz ceļiem, tostarp mehānisko transportlīdzekļu obligātajām tehniskajām pārbaudēm;

•             piekļuvi attiecīgi starptautisko pasažieru vai kravu autopārvadājumu tirgum;

•             bīstamo kravu autopārvadājumu drošību;

•             ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos;

•             transportlīdzekļa vadītāja apliecību;

•             profesionālās darbības atļaušanu;

•             dzīvnieku pārvadāšanu;

 

FINANSIĀLĀ STĀVOKĻA PRASĪBAS NOSACĪJUMI

(Regulas7.pants)

 

•             pārvadātājs vienmēr attiecīgā budžeta gada laikā ir spējīgs izpildīt tā finanšu saistības. Šajā nolūkā, uzņēmums. Pamatojoties uz gada pārskatiem, kurus apstiprinājis auditors vai cita attiecīgi pilnvarota persona, pierāda, ka katru gadu viņa rīcībā ir kapitāls un rezerves, kuru vērtība ir vismaz Ls 6326 (EUR9000) par vienu izmantoto transportlīdzekli un Ls 3515(EUR 5000) par katru papildus izmantoto transportlīdzekli vai

•             iesniegumam pievieno apliecinājumu par uzņēmuma finansiālo stāvokli, kas var sastāvēt no gada pārskata, ko apliecinājis auditors vai cita attiecīgi pilnvarota persona, vai bankas garantijas vai apdrošināšanas apliecinājuma, tostarp profesionālās atbildības apdrošināšanas apliecinājumu, ko ir izsniegusi viena vai vairākas bankas vai citas finanšu iestādes, tostarp apdrošināšanas kompānijas, kuras sniedz kopēju un solidāru galvojumu par uzņēmumu attiecībā uz summām, kas noteiktas finansiālā stāvokļa nosacījumos.

 

 

       Pamatojoties uz lēmumu par licences piešķiršanu, pagarināšanu vai pārreģistrāciju uz jaunu termiņu, izsniedz licences kartītes attiecībā uz katru autotransporta līdzekli kā apliecinājumu, ka pārvadātājs - autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs ir noteiktā kārtībā saņēmis speciālo atļauju (licenci) autotransporta komercpārvadājumu uzņēmējdarbības veikšanai. Licences kartītes izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz 12 mēnešus.

 

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

 

            Pārvadātājs iesniedz šādus dokumentus, kas noformēti atbilstoši dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas normatīvajiem aktiem:

•             iesniegumu, kurā norāda autotransporta komercpārvadājumu veidu, komersanta veidu, komersanta nosaukumu, juridisko adresi, Uzņēmumu reģistra izsniegtās reģistrācijas apliecības numuru vai ārvalstu komersanta filiāles reģistrācijas apliecības numuru un reģistrācijas datumu. Uz iesnieguma jābūt pieprasītāja parakstam;

•             informāciju par pārvadājumu vadītājam izsniegto Profesionālās kompetences sertifikātu - REGULAS 4.panta nosacījums.

•             rakstisku apliecinājumu par atbilstību REGULAS 6.panta prasībām;

•             apliecinājumu par atbilstību REGULAS 5.panta prasībai.

•             apliecinājumu par pārvadātāja finansiālo stāvokli, atbilstoši REGULAS 7.panta prasībām; 

     

Lēmumu par licences piešķiršanu, licences darbības termiņa pagarināšanu, pārreģistrāciju vai atteikumu "Autotransporta direkcija" pieņem 30 dienu laikā.

 

Lai veiktu starptautiskos komercpārvadājumus ar autotransportu nepieciešams saņemt arī Eiropas Kopienas atļauju.

 

Pakalpojumu tarifi

 

 

© Valsts SIA "Autotransporta direkcija", 2012

Aktuālās saites
Aktuāla tēma